[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์ความรู้ สำนักงานเขตหนองจอก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


พยากรณ์อากาศ
 

  

  หมวดหมู่ : การให้บริการของเขต
เรื่อง : การให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โดย : admin
เข้าชม : 5482
อังคาร ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

การให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 
1.     หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานด้านพัฒนาชุมชน 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน โดยจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ.2534 ดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพและการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มองค์กรชุมชนและประชาคมต่าง ๆ การพัฒนาชุมชนด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต การส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาชุมชน การจัดทำฐานข้อมูล การจัดทำแผนแม่บทชุมชน การพัฒนาศักยภาพของชุมชน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนเชิงบูรณาการ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตลอดจนการประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อการพัฒนาชุมชน 
2. งานด้านสวัสดิการสังคม 
ดำเนินงานด้านศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพ จัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ รวมทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน การสำรวจข้อมูลด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย เบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าครองชีพประจำวันแก่ผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนกิจการด้านการกีฬา นันทนาการ ห้องสมุดชุมชน การออกกำลังกาย โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารลานกีฬา การจัดแข่งขันกีฬา รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 
3. งานด้านการพัฒนาการเกษตร และส่งเสริมอาชีพ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีการเกษตร โดยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การส่งเสริมและจัดทำแผนการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทฤษฎีใหม่“เศรษฐกิจพอเพียง” การสำรวจข้อมูลการเกษตรและสำมะโนประชากรการเกษตรให้เป็นปัจจุบัน การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรยากจน การพัฒนาแหล่งน้ำ เทคโนโลยีการเกษตร และภูมิปัญญาชาวบ้าน การฝึกอบรมวิชาชีพ พร้อมทั้งจัดหาสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร การคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การจัดให้มีการออมทรัพย์ การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์และกองทุนเพื่อการพัฒนา
2.     การตั้งชุมชน
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2534กำหนดว่า ชุมชน หมายถึง ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมือง ที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น โดยทำเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร
3.     กรรมการชุมชน
สมาชิกชุมชน คือ ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชน ผู้อำนวยการเขตจะจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนขึ้นเป็นตัวแทนสมาชิกชุมชน จำนวนอย่างน้อยชุมชนละ 7 คน ถ้าชุมชนใดมีราษฎรเกิน 140 ครอบครัว ให้เลือกกรรมการชุมชนเพิ่มขึ้นอีก 1 คน ต่อจำนวนราษฎรทุก 20 ครอบครัว แต่กรรมการชุมชนทั้งหมด ต้องไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วยตำแหน่งต่าง ๆ คือ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง มีหน้าที่ ดังนี้
1.     ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.     ประสานงานและดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การ หน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน
3.     พัฒนาชุมชนทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.     เสริมสร้างความสามัคคี และการมีวินัยของผู้อยู่อาศัยในชุมชน
5.     ส่งเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรม และประเพณีอันดีงาม
6.     ดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนและสาธารณสมบัติ
7.     เผยแพร่ผลงาน ติดตาม และรายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าไปปฏิบัติงานในชุมชนต่อผู้อำนวยการเขต
8.     แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมให้เป็นที่ปรึกษา หรือคณะทำงานในฝ่ายต่าง ๆ
4.     ประโยชนที่ประชาชนได้รับจาการตั้งชุมชน
1.     มีความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย สามารถพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ
2.     พัฒนาองค์กรประชาชนและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น
3.     ได้รับการอบรมความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การฝึกอบรม ศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณี
4.     สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ
5.     ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน


3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.

การให้บริการของเขต5 อันดับล่าสุด

      การให้บริการของฝ่ายรายได้ 28/ก.ค./2558
      การให้บริการของฝ่ายโยธา 28/ก.ค./2558
      การให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 28/ก.ค./2558
      การให้บริการของฝ่ายการศึกษา 28/ก.ค./2558
      การให้บริการของฝ่ายการคลัง 28/ก.ค./2558