[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์ความรู้ สำนักงานเขตหนองจอก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


พยากรณ์อากาศ
 

  

  หมวดหมู่ : การให้บริการของเขต
เรื่อง : การให้บริการของฝ่ายการศึกษา
โดย : admin
เข้าชม : 5334
อังคาร ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

การให้บริการของฝ่ายการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
"การศึกษาภาคบังคับ" หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงปีที่เก้า ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
1. หลักเกณฑ์และการนับ 
การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นับตามปีปฏิทินว่าเด็กอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด ในปีนั้นถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กสอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ (จบช่วงชั้นที่ 3 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3)
การแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน ให้นำหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับแจ้ง
1.     สูติบัตร หรืออสำเน่าสูติบัตร
2.     สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3.     กรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 1.2 ให้ใช้หลักฐานทางราชการ เช่น หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองการเกิด ทะเบียนบ้านของบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ทร.13) หรือทะเบียนสำรวจบัญชีบุคคลในบ้านของกรมประชาสงเคราะห์
ผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 1,000 บาท
2. หลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุ
1.     การผ่อนผันให้เข้าเรียนก่อนอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด
2.     เด็กเรียนจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
3.     เด็กไม่จบตามข้อ 1) แต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่านการประเมินด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
4.     การผ่อนผันให้เข้าเรียนหลังอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด
5.     เด็กป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรือต้องรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน
กรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัยอื่นใด ที่เด็กไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ ให้ผู้ปกครองยื่นคำร้องต่อผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา ระยะเวลาในการผ่อนผันให้สถานศึกษาพิจารณาโดยคณะกรรมการ
 
3.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ที่มิใช่ผู้ปกครองที่มีเด็กอาศัยอยู่ด้วย
1.     ผู้ใดมีเด็กอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกอาศัยอยู่ด้วย และยังมิได้เข้าเรียนในสถานศึกษา ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เว้นแต่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.     ให้แจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือวาจา ผู้ใดไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนดหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
3.     การแจ้งให้แนบหลักฐานทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือหลักฐานทางการศึกษา หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สรุปโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4, 6, 11, 13, 16, 17, 74 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
4. การขออนุญาตใช้บริเวณหรืออาคารของสถานศึกษา 
ส่วนราชการหรือเอกชน อาจขออนุญาตใช้บริเวณหรือสถานที่ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่ประกอบกิจกรรมที่เป็นงานมงคล งานการกุศล หรือกิจกรรมอื่นใด ที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นการเฉพาะกิจชั่วระยะได้ และกิจกรรมนั้นต้องไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิหรือรบกวนต่อความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชน และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณหรืออาคารสถานที่ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อหัวหน้าสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อพิจารณาเสนอขอต่อผู้มีอำนาจอนุญาต โดยมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 
หลักฐานที่ใช้
1.     บัตรประจำตัวผู้ขอ หรือหนังสือของส่วนราชการแล้วแต่กรณี
2.     สำเนาทะเบียนบ้าน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

การให้บริการของเขต5 อันดับล่าสุด

      การให้บริการของฝ่ายรายได้ 28/ก.ค./2558
      การให้บริการของฝ่ายโยธา 28/ก.ค./2558
      การให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 28/ก.ค./2558
      การให้บริการของฝ่ายการศึกษา 28/ก.ค./2558
      การให้บริการของฝ่ายการคลัง 28/ก.ค./2558